1. Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst geschieden al onze aanbiedingen en verkopen tegen de hierna vermelde voorwaarden. Het afsluiten van een overeenkomst met onze vennootschap sluit van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. Behalve in geval van een uitdrukkelijk door onze vennootschap aanvaarde afwijking moeten deze algemene contractuele voorwaarden zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, voorrang krijgen op die van de koper.

2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra DERECON de door de opdrachtgever getekende offerte in zijn bezit kreeg en het daar op vermelde voorschot op de totale offerteprijs betaald werd op de bankrekening van DERECON. Alle prijzen bij de beschrijving zijn exclusief BTW. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Annuleren van een bestelling

Het annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang DERECON haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 500,-.

4. Aangeleverde gegevens door de klant

De berekeningen, tekeningen en plannen, in het algemeen alle documenten worden door ons opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens behoort niet tot onze opdracht.

De opdrachtgever heeft de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens zouden kunnen bevatten, alsook voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de verkeerde gegevens. Alle door ons opgestelde documenten of ontwerpen zijn beschermd door intellectuele rechten. Het auteursrecht van onze documenten of ontwerpen blijft ons toebehoren. Gehele of gedeeltelijke weergave, alsook het aan derden ter inzage geven, is onderworpen aan onze schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.

Al de door ons ter beschikking gestelde documenten, alsook onze mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing van de materialen.

5. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan DERECON de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de werken door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door DERECON het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

7. Tegenstelbaarheid

De koper is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus toe verbinden tegenover ons geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

8. Prijzen

Onze voorstellen, brochures, prijslijsten en allerhande informatie evenals catalogi hebben nooit de waarde van een bindend aanbod, maar zijn louter vrijblijvende mededelingen van inlichtingen.
De ontvangen bestellingen zijn pas definitief na onze schriftelijke bevestiging, en binnen de perken ervan.

Onze prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren geldend op de datum van de orderbevestiging.
Tenzij anders vermeld gelden onze prijzen voor onverpakte goederen, af fabriek of depot, ongeacht de vervoerwijze, verpakking en stuthout, voor rekening van de koper. Al de geldende taksen, heffingen, lasten en belastingen (inclusief doch niet beperkt tot B.T.W.) alsook hun gebeurlijke verhogingen of nieuw ingestelde taksen, heffingen, lasten en belastingen zijn ten laste van de koper.

9. Levering

Goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De koper verbindt er zich toe de goederen te controleren op eventuele zichtbare gebreken.
Zichtbare gebreken en gebreken die bij een normaal nazicht met normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, worden slechts in aanmerking genomen voor zover deze onmiddellijk schriftelijk bij ontvangst van de materialen gemeld zijn. Klachten nadien geuit, zijn niet meer ontvankelijk. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten op straffe van verval schriftelijk, binnen de acht dagen na de vaststelling ervan, door de koper of de bouwheer aan ons gemeld worden. Rechtsvorderingen op grond van een verborgen gebrek moeten, om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden binnen één maand na afloop van de klachttermijn. Klachten omtrent gebreken geven de koper geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

De koper is ertoe gehouden de niet-professionele koper of bouwheer schriftelijk bij

het afsluiten van het contract over deze termijnen te informeren. Bij gebreke zal onze vennootschap niet langer gehouden zijn de koper te vrijwaren voor klachten van de niet-professionele koper of bouwheer.
Onze goederen dienen steeds geïnstalleerd te worden volgens de laatst geldende plaatsingsvoorschriften. Bij afwijkende toepassingen of andere randvoorwaarden dient DERECON voorafgaandelijk om advies gevraagd te worden.

10. Transport

Alle transporten gebeuren op risico van de koper. Bedingen door de vervoerder aan de koper opgelegd, waarbij de transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn niet aan ons tegenstelbaar.

11. Eigendom

Goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, intresten en schadebeding.

12. Presentatie producten

Stalen, afmetingen, tinten en gewichten zijn benaderend en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het materiaal.

13. Niet-geleverde producten

Indien de koper, na het verstrijken van de overeengekomen levertijd en de ter beschikkingstelling ervan, de materialen niet in ontvangst neemt, kunnen wij de stockagekosten en een vergoeding voor administratieve kosten aan de koper in rekening brengen.

Op verzoek van de koper bestelde en door ons geleverde goederen worden niet teruggenomen.
Bij verandering van hoedanigheid of van de situatie van de koper, zoals bij overlijden, onbekwaamheid, faling, vereffening, concordaat, vrijwillige liquidatie, ontbinding of omvorming van vennootschap, of bij protest, zelfs van een niet geaccepteerde wissel of als er ernstige aanwijzingen zijn omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper, behouden wij ons het recht voor de verkoop in te trekken of waarborgen te eisen. Indien wij kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, is deze gehouden tot een schadevergoeding ten belope van 10%, onverminderd alle andere kosten.

14. Facturering

DERECON factureert na uitvoering van de volgens de offerte afgesproken werkzaamheden. Voor werken die lopen over meer dan 30 dagen, heeft DERECON het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. DERECON heeft het recht om iedere deellevering (levering van delen werk van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

15. Betaling

Bij niet- of laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.

16. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuursom van de geleverde diensten of goederen waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. De immateriële gevolgschade is altijd uitgesloten.
In geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten of aannemers kunnen wij slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan onze eigen fout te wijten is. Wij aanvaarden geen enkel financieel gevolg wegens tekortkomingen of faillissementen van andere leveranciers, architecten of aannemers. Verder is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de kostprijs van de levering van de gebeurlijk gebrekkige goederen. Kosten van herplaatsing zijn nooit ten onze laste. Voor de toepassing van deze algemene contractuele voorwaarden zal enkel het Belgisch recht in aanmerking komen. Voor alle gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van Mechelen alleen bevoegd.

17. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent.

18. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150,-. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Bij onmogelijkheid tot levering binnen de gestelde termijnen (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief) wegens overmacht of wegens omstandigheden onafhankelijk van onze wil heeft de koper geen recht op schadevergoeding. Als overmacht wordt onder meer beschouwd gedeeltelijke of algemene werk- en vervoerstakingen, ongevallen, uitzonderlijke of nieuwe reglementeringen die onze productievrijheid verhinderen, alsook de gevolgen van dergelijke,gebeurtenissen.

19. Rechtbank van Mechelen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.